Fincas Fuster, serveis


GESTIÓ PATRIMONIAL -VENDA-

   · Assessorament i gestió en la compra-venda i lloguer de propietats.
   · Assessorament jurídic i fiscal de cada tràmit.
   · Taxació d'immobles
   · Administració d'arrendaments.

GESTIÓ PATRIMONIAL -LLOGUER-

   · Valoració d'inmobles per a arrendament
   · Estudi de solvència i garanties inquilins
   · Constitució contractes de lloguer
   · Registre arrendaments l'INCASOL
   · Presentació i seguiment de Avalloguer

SERVEI D'ARQUITECTURA

   · Elaboració de projectes
   · Aixecament de plànols
   · Certificats ITE, Certificats d'Eficiència Energètica
   · Cèdules d'habitabilitat.

ASESORAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU

   · Mediació de processos judicials
   · Contractes privats
   · Mediació i assessorament bany escriptures notarials de compravenda, Cancellation Càrregues, censos redempció, Obres Noves, divisió horitzontals, testamentales, herències, Constitució de Comunitats de propietaris, comunitats de béns.

TRAMITACIÓ I LIQUIDACIÓ IMPOSTOS

   · Impostos de Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats, Plusvàlua Municipal, IRPF, IVA i recursos administratius.

OBRES

   · Supervisió i Seguiment d'Obres
   · Reformes Integrals
   · Rehabilitacions i Manteniment.

ASSESSORAMENT FINANCER

   · Estudi de finançament de compra personalitzat avaluant La Millor i Més alternativa viable.

ASSEGURANCES

   · Contractació Assegurances de llar, lloguer i comunitats. Obertura i Seguiment de sinistres